Nasza wizja

Fundacja została powołana do realizowania następujących celów:

 1. upowszechnianie godności człowieka, jego praw i wolności,
 2. upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich,
 3. przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, religię, wykształcenie, pochodzenie, rasę, stan majątkowy czy niepełnosprawność,
 4. wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych, w zakresie dostępu do środków społecznego przekazu,
 5. wychowywanie poprzez krzewienie obywatelskich i patriotycznych postaw wśród młodzieży, podtrzymywanie tradycji narodowej,
 6. stymulowanie dialogu społecznego i kulturowego,
 7. działalność kulturalna, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów,
 8. upowszechnianie nauczania Kościoła katolickiego,
 9. służba integracji społecznej,
 10. wzmacnianie twórczej obecności Polski w Europie,
 11. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu młodzieży szkolnej i akademickiej,
 12. działalność w zakresie kultu religijnego,
 13. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 14. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 15. działalności charytatywnej,
 16. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 17. ochrony i promocji zdrowia,
 18. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 19. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 20. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 21. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 22. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 23. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 24. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 25. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 26. turystyki i krajoznawstwa,
 27. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 28. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 30. promocji i organizacji wolontariatu,
 31. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 33. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.