Nasza misja

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie i finansowanie wykładów, szkoleń, konferencji, seminariów, pokazów, wystaw, imprez i konkursów w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
 2. organizowanie staży, aktywizacja zawodowa dorosłych i przeciwdziałanie bezrobociu,
 3. przygotowanie i wydawanie publikacji własnych,
 4. tworzenie i prowadzenie własnych mediów,
 5. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, uczelniami, szkołami oraz Kościołami i organizacjami wyznaniowymi,
 6. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w kraju i zagranicą,
 7. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,
 8. organizację aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia,
 9. działalność propagatorską i informacyjną w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
 10. organizowanie kampanii promocyjnych,
 11. produkcję i emisję programów radiowych i telewizyjnych religijnych, informacyjnych, słowno-muzycznych, na zamówienie diecezji warszawsko-praskiej i innych programów dla innych jednostek organizacyjnych Kościoła, upowszechniających działalność religijną, wychowawczą, edukacyjną respektujących chrześcijański system wartości,
 12. wydawanie prasy,
 13. wydawanie portalu internetowego,
 14. prowadzenie telewizji,
 15. koordynowanie działalności mediów diecezjalnych.
 16. prowadzenie centrum prasowego.